BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

Acarix AB, org. nr/reg. no. 559009-0667

§1 Firma / Company name

Aktiebolagets firma är Acarix AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Acarix AB. The company is a public company (publ).

 

§2 te / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Malmö.

 

§3 Verksamhet / Object of the company

Bolaget skall äga och förvalta lös samt fast egendom och tillhandahålla administrativa, rådgivande och företagsledningstjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The company shall own and manage chattels and real property and provide administrative, advisory and business management services to the group companies and conduct any activities related to the aforementioned.

 

§4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
The share capital shall not be less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.

 

§5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
The number of shares shall not be less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.

 

§6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamoter och väljes årligen på årsstämman for tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.

 

§7 Revisorer / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall årsstämman välja lägst en och högst två revisorer eller revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleant.
For the review of the company’s annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect at least on one auditor or audit firms and no more than a maximum of two auditors, with our without deputy auditors.

 

§8 Kallelse till bolagsstämma / Convening of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the general meeting. Notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting.

 

§9 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at general meetings

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

 

§10 Ort för bolagsstämma / Place for holding general meetings

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.
A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.

 

§11 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter rakenskapsarets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

 1. Opening of the meeting.
 2. Election of chairman of the meeting.
 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. Examination of whether the meeting has been properly convened.
 6. Approval of the agenda.
 7. Presentation of the annual report and the auditors’ report and the group annual report and the group auditor’s report.
 8. Resolutions regarding:
  1. adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
  2. decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet and group balance sheet, and
  3. discharge from liability of the board of directors and the managing director.
 9. Determination of the number of directors and auditors and any auditor deputies.
 10. Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
 11. Election of the board of directors and auditors and any auditor deputies.
 12. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

 

§12 Räkenskapsår / Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari ‑ 31 december.
The fiscal year of the company shall be 1 January – 31 December.

 

§13 Avstämningsförbehåll / Central securities depository registration

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551). 

 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den __ november 2016.
These articles of association have been adopted at the extra general meeting on __ November 2016.

Bolagsordning